Kvalitet och miljöpolicy inom företaget

Vi är stolta över vårt certifikat från Valuation företagsvärderingar

Ratingen är baserad på företagets senaste bokslut 2019-03-31.
Företagets rating uppnås av 5% av Sveriges alla aktiebolag.

Vi är ett företag, som med hög kompetens producerar och utför tjänster inom markarbete och anläggning

Vi skall

– Leverera det som kunden har beställt med avtalad kvalitet, vid avtalad tidpunkt och plats. – Skapa partnerskap med våra kunder för att i samverkan med kunden leverera till konkurrenskraftiga priser. – Se bindande krav som en miniminivå. – Själv och i samverkan med våra kunder och leverantörer, arbeta med ständig förbättring. – Arbeta på ett sådant sätt att vi förebygger förorening. – Skydda miljön och arbeta på ett sådant sätt att vi minskar vår miljöbelastning och de risker vi utsätter miljön för. – Arbeta för att begränsa förbrukningen av resurser som t.ex. elenergi samt vår användning av drivmedel. – Stimulera personalens engagemang och utbildning inom Kvalitets- Miljö- och Arbetsmiljöområdet. – Verka för att vårt miljöarbete stimulerar våra kunder och leverantörer till egna miljöförbättringar. – Verka för återanvändning och återvinning av material. – Kommunicera och hålla policyn tillgänglig för relevanta intressenter. – Åtaga oss att ständigt förbättra Kvalitets- Miljö- och Arbetsmiljöledningsystemens prestanda. 

– Ha denna policy som ramverk för våra Kvalitets- Miljö- och Arbetsmiljömål. 

Företaget har under sina verksamhetsår systematiskt implementerat ett Miljö och kvalitetledning system som ligger till grund för vår verksamhet, vi sätter tydliga mål med vår verksamhet både när det gäller kvalitet, miljö och arbetsmiljö och arbetar aktivt till ständiga förbättringar inom samtliga områden.

Med vänliga hälsningar,
Stellan Persson VD Perssons Schakt Och Entreprenad AB